ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„PALEC HORE SOBERANO“

 1. Usporiadateľ a Organizátor
 • Usporiadateľom súťaže s názvom „PALEC HORE SOBERANO“ v Slovenskej republike (ďalej iba „súťaž“) je spoločnosť ST. NICOLAUS – trade, a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35 680 261, IČ DPH: SK2020326583 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., so sídlom Kaštieľska 21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 046 318, IČ DPH: SK2120612549 (ďalej iba „Organizátor“).
 • SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387 (ďalej iba „Technický správca“)
 1. Trvanie a miesto konania súťaže
 • Súťaž prebieha v období od 01. 07. 2021 00:00:00 hod. do 31. 07. 2021 23:59:59 hod (t.j. 31 kalendárnych dní). Miestom konania súťaže sú všetky maloobchodné predajne, okrem čerpacích staníc (ďalej iba „maloobchodné predajne“) na území Slovenskej republiky, ktoré predávajú nižšie špecifikované výrobky produktového radu „Soberano“.
 1. Kto sa môže zúčastniť súťaže
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel a ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 10. týchto pravidiel, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).
 1. Výrobky v súťaži
 • Súťaž sa vzťahuje na nižšie špecifikované výrobky produktového radu „Soberano“.

Kompletná špecifikácia súťažných výrobkov:

NÁZOV BALENIE (objem)
SOBERANO SOLERA BRANDY 36% 0.7 l
SOBERANO 5 BRANDY RESERVA 36% 0.7 l
SOBERANO 12 GRAN RESERVA BRANDY 38% 0.7 l
SOBERANO SOLERA BRANDY 36% 1 l

(ďalej iba „súťažné výrobky“).

 1. Podmienky súťaže
 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže tým, že počas trvania súťaže splní všetky nasledovné podmienky:
 1. zakúpi minimálne 1 kus súťažného výrobku v akejkoľvek maloobchodnej predajni na Slovensku, ktorá predáva súťažné výrobky a uschová si doklad o kúpe (ďalej iba „pokladničný doklad“),
 2. tipne si, za aký čas sa Peter Popluhár, ktorý vystupuje pod umeleckým menom „PPPeter“ a „PPPíter“ (ďalej iba „PPPeter“), dostane stopom z Bratislavy do španielskeho mesta Jerez de la Frontera, pričom bude môcť použiť výlučne cestné dopravné prostriedky (ďalej iba „tip“) a
 3. vytvorí si konto (registruje sa) na webovej stránke soberanobrandy.sk a následne vyplní a odošle súťažný formulár, ku ktorému priloží scan alebo fotografiu pokladničného dokladu a zadá svoj tip v tvare počet dní, počet hodín, počet minút, počet sekúnd, alebo
 4. zašle svoj tip prostredníctvom SMS správy v tvare SOBERANO(medzera)početdní(medzera)počethodín(medzera)početminút(medzera)početsekúnd na telefónne číslo 6662 (príklad: SOBERANO 12 06 38 07).
 • PPPeter je povinný počas cesty stopnúť a odviesť sa minimálne 3 ľubovoľnými autami, ktoré budú mať odlišné ŠPZ, čiže ŠPZ budú z 3 rôznych štátov. PPPeter musí usporiadateľovi počas celej doby jeho cestovania odovzdávať videá z jeho cesty, ktoré budú obsahovať: interiér auta a palubnou doskou – kilometre, informačnú tabuľu, ktorá bude udávať miesto, kde sa práve PPPeter nachádza.
 • Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však len na základe kúpy nového súťažného výrobku a použitia údajov z nového pokladničného dokladu. Každý pokladničný doklad je možné zaslať do súťaže iba raz, bez ohľadu na to koľko súťažných výrobkov je na ňom uvedených a ktorú z uvedených foriem zaslania súťažiaci zvolí. Opakové použitie toho istého pokladničného dokladu sa bude považovať za porušenie pravidiel súťaže.
 • Zaslanie tipu je možné iba v prípade nákupu súťažného produktu. Ak Súťažiaci nevykonal potrebný nákup, nemôže sa do súťaže zapojiť.
 • Súťažiaci sú povinní uschovať všetky pokladničné doklady zaregistrované do súťaže za účelom ich následnej kontroly, ktorá bude realizovaná u všetkých výhercov a ktorá je podmienkou pre odovzdanie výhry. V prípade výhry bude Súťažiaci vyzvaný, aby predložil všetky pokladničné doklady, ktoré registroval do súťaže (príklad: ak Súťažiaci poslal do súťaže 10 tipov, bude v prípade výhry povinný, predložiť 10 pokladničných dokladov) . Pre účasť v súťaži je potrebné, aby každý Súťažiaci pri registrácií pokladničného dokladu na webovej stránke súťaže zadal zároveň svoj tip. Bez zadania tipu nebude registrácia zaradená do súťaže.

Registrácia údajov formou SMS správy:

 • Súťažná SMS správa musí mať nasledovný tvar: SOBERANO(medzera)početdní(medzera)počethodín(medzera)početminút(medzera)početsekúnd a musí byť zaslaná na číslo 6662 (Príklad: SOBERANO 12 06 38 07).
 • Cena spätnej SMS správy s informáciou o zapojení sa do súťaže je 0,20 € s DPH.
 • SMS správu je možné odosielať len prostredníctvom mobilných operátorov Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., Tesco Mobile Slovakia, s. r. o. a 4ka s. r. o.. SMS službu zabezpečuje Technický správca.
 • Telefónne číslo, z ktorého Súťažiaci zaslal požadované údaje je zo strany Organizátora považované za telefónne číslo súťažiaceho. Súťažiaci sa tak môže do súťaže zapojiť len s jedným telefónnym číslom.
 • V prípade odoslania SMS správy s údajmi z utajeného čísla, t.j. takého, ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za neplatnú.

Vytvorenie konta a registrácia údajov pomocou web stránky www.soberanobrandy.sk:

 • Súťažiaci si na web stránke www.soberanobrandy.sk vytvorí osobné konto zadaním potrebných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, mesto, email, a telefónne číslo.
 • Po vytvorení osobného konta príde Súťažiacemu na zadaný email potvrdenie o vytvorení konta.
 • Po úspešnom vytvorení konta a následnom prihlásení sa, môže Súťažiaci zaregistrovať pokladničný doklad z nákupu a odoslať svoj tip.
 • Nahratá fotografia alebo scan pokladničného dokladu musia byť kompletné a čitateľné. V opačnom prípade je Súťažiaci povinný na výzvu Organizátora predložiť novú fotografiu, scan alebo originál pokladničného dokladu.
 • Kliknutím na „Zaregistrovať blok“ sa pokladničný doklad automaticky nahrá do systému.
 • Súťažiaci má vďaka potvrdzovacím emailom, ktoré budú automaticky odoslané na email súťažiaceho po zaregistrovaní pokladničného dokladu, kompletný prehľad o svojich registrovaných pokladničných dokladoch a svojich zadaných tipoch.
 • V prípade neúspešného vloženia kontaktných údajov, tipu alebo pokladničného dokladu je potrebné uschovať daný pokladničný doklad a kontaktovať Organizátora na infolinke +421 948 513 682 alebo emailom na adrese sutaz@soberanobrandy.sk.  .
 • V prípade, ak Súťažiaci opakovane odošle už raz odoslanú registráciu, je potrebné, aby kontaktoval Organizátora na infolinke +421 948 513 682 alebo emailom na adrese sutaz@soberanobrandy.sk.
 1. Výhry a žrebovanie
 • Výhrami v súťaži sú:
  1. 1 x peňažná výhra v hodnote 15 000 € (ďalej iba „hlavná výhra“)
  2. 1 x MacBook Air (13″ 256GB Space Grey Apple M1 8‑Core CPU 7‑Core GPU), v hodnote  1129 € bez DPH (ďalej iba „druhá výhra“)
  3. 1 x iPhone 12 (64GB Black), v hodnote 899 € bez DPH (ďalej iba „tretia výhra“).
 • Celkový počet výhercov sú 3 osoby.
 • Výhercov určí Organizátor na základe presnosti ich tipu. Výhercami sa stanú tí Súťažiaci, ktorých tip bude čo najviac zodpovedať skutočnosti, t.j. bude najpresnejší. Výherca s najpresnejším tipom získa hlavnú výhru, výherca s druhým najpresnejším tipom získa druhú výhru a výherca s tretím najpresnejším tipom získa tretiu výhru.
 • Jeden Súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru. V prípade, ak teda jeden Súťažiaci registruje viacero tipov, bude sa prihliadať len na najpresnejší z nich.
 • V prípade viacerých najpresnejších tipov, vyžrebuje Usporiadateľ výhercov do 14 dní od ukončenia súťaže, a to pomocou žrebovacieho softwaru a za účasti notára.
 1. Oznámenie a odovzdanie výhier
 • Výhercovia, ktorí sa do súťaže zapojili zaslaním SMS správy, budú o výhre informovaní prostredníctvom SMS správy alebo emailu najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia výsledkov súťaže.
 • Výherca, ktorý bol informovaný o výhre prostredníctvom SMS správy, je povinný najneskôr do 48 hodín od doručenia tejto SMS správy oznámiť Organizátorovi všetky potrebné údaje spôsobom uvedeným v SMS správe, ktorou bol o výhre informovaný. V opačnom prípade výherca stráca nárok na výhru.
 • Výhercovia, ktorí sa do súťaže zapojili vyplnením a odoslaním súťažného formulára na webovej stránke www.soberanobrandy.sk, budú o výhre informovaní  emailom najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia výsledkov súťaže.
 • Výherca, ktorý bol informovaný o výhre prostredníctvom emailu, je povinný najneskôr do 48 hodín od doručenia tohto emailu oznámiť Organizátorovi všetky potrebné údaje spôsobom uvedeným v emaile, ktorým bol o výhre informovaný. V opačnom prípade výherca stráca nárok na výhru.
 • Súťažiaci je následne po zaslaní svojej kontaktných údajov vyzvaný emailom z adresy sutaz@soberanobrandy.sk, aby zaslal kópie  všetkých ním registrovaných pokladničných dokladov na emailovú adresu sutaz@soberanobrandy.sk, alebo aby zaslal originály všetkých ním registrovaných súťažných pokladničných dokladov na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje, ktoré mu Organizátor  výhercu vrátane čísla mobilného telefónu a emailu s ktorým nárok na výhru vznikol. Výherca musí odoslať zásielku na prepravu najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o výhre . V prípade nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca výherca nárok na výhru a výhra bude priradená náhradnému výhercovi.
 • Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke www.soberanobrandy.sk najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia výsledkov súťaže.
 • Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný oznámiť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na emailovú adresu sutaz@soberanobrandy.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 10 dní od oznámenia o výhre.
 • V prípade, že výherca nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok alebo nebude vedieť predložiť potrebné pokladničné doklady, výhra bude priradená v poradí ďalšiemu výhercovi s najpresnejším tipom.
 1. Ďalšie podmienky súťaže
 • Opakové použitie toho istého pokladničného dokladu sa bude považovať za porušenie pravidiel súťaže.
 • Telefónne číslo, ktoré uviedol Súťažiaci pri registrovaní pokladničného bloku na webovej stránke súťaže alebo cez SMS správu sa považuje za telefónne číslo Súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý Súťažiaci zapojiť iba s jedným telefónnym číslom. Ak Usporiadateľ alebo Organizátor zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený.
 • Súťažiaci bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by mu vylúčením mohla vzniknúť, v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom Usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich v prípade, že takýto Súťažiaci poruší pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ak sa Organizátor dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé alebo nesprávne údaje alebo informácie, je Organizátor oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
 • Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť.
 • Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že namiesto peňažnej výhry nie sú oprávnení požadovať vecné, či akékoľvek iné plnenie. Taktiež sa zúčastňujú s vedomím, že namiesto vecných výhier nie sú oprávnení požadovať peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ani Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • Organizátor a Usporiadateľ ani Technický správca nezodpovedá za nedoručenie SMS správ do SMS centra, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. Do súťaže sa budú prijímať iba SMS správy zaslané z identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí mobilných operátorov. SMS správy zaslané cez akékoľvek internetové SMS brány, SMS správy z pevných telefónnych liniek či cez iné aplikačné rozhrania sa nebudú prijímať. SMS správy nespĺňajúce podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. zaslané iným spôsobom v rozpore s pravidlami súťaže, sa budú považovať za neplatné a nebude sa na tieto prihliadať.
 • Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 • Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša Súťažiaci. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ a Organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za vady výhry alebo hlavnej výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry alebo hlavnej výhry.
 • Usporiadateľ a Organizátor nezodpovedajú za prípadnú škodu, ktorá vznikne Súťažiacim v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhier alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými Súťažiacimi.
 • Hlavná výhra bude odoslaná výhercovi na ním uvedený bankový účet, ktorý je výherca za týmto účelom povinný Organizátorovi oznámiť. Hlavnú výhru Organizátor odošle výhercovi do 45 dní od splnenia všetkých podmienok na jej odovzdanie.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok.
 • Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.

·         Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením..

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov
 • Zapojením sa do súťaže Súťažiaci udeľuje Organizátorovi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2021, na spracovanie osobných údajov Súťažiaceho v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, v prípade výhercov aj adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) a v prípade výhercu hlavnej výhry aj čísla účtu na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry alebo hlavnej výhry a pre komerčné účely Organizátora súvisiace so súťažou, pričom s osobnými údajmi Súťažiaceho bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby ako sprostredkovateľov, ktorým Organizátor vyššie uvedené údaje v súlade s ich určením poskytne. Organizátor spracúva osobné údaje Súťažiaceho z dôvodu uskutočnenia súťaže vrátane zabezpečenia výberu výhercov a odovzdania výhier a hlavnej výhry.
 • Osobné údaje Súťažiaceho budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie do 31. 12. 2021.
 • Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov Súťažiacim je podmienkou pre účasť v súťaži a pre odovzdanie výhry výhercovi.
 • Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Organizátora. Súťažiaci, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Každý Súťažiaci sa zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 • Osobné údaje Súťažiaceho súťaže sú spracovávané týmito subjektami zabezpečujúcimi priebeh súťaže a doručenie výhry:
 1. a) doručovacou službou b) Technickým správcom.
 1. Osobitné ustanovenia súťaže
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora alebo spoločnosti zabezpečujúcej SMS službu alebo osoby, ktoré sú vo vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo spoločnosti zabezpečujúcej SMS službu v obdobnom vzťahu, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 • V prípade, ak sa výhercom stane niektorá z vyššie uvedených osôb, , výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru Usporiadateľovi na základe jeho písomnej výzvy bezodkladne vrátiť, prípadne nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak, ako je popísané v týchto pravidlách. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže po predchádzajúcom súhlase Usporiadateľa.
 1. Všeobecné podmienky
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 30. 06. 2021.
 • V Bratislave, dňa 14. 06. 2021

14.06.2021

CPP PROMO house s.r.o.